Regulamin

Regulamin Najmu Apartamentu Młyńska 8

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji i najmu lokalu (apartamentu) w budynku położonym w Bielsku-Białej, przy ulicy Młyńska 8, lokal 14A
2. Użyte w Regulaminie okreslenia oznaczają:
a. Najem – oddanie przez Wynajmującego Najemcy/Klientowi lokalu do czasowego używania i zobowiązanie Najemcy do uiszczenia umówionej opłaty (czynszu) za najem. Najęty lokal może być wykorzystywany tylko w celach mieszkalnych. Wynajmujący nie wyraża zgody na organizacje żadnych imprez oraz przyjęć okolicznosciowych w wynajmowanym Apartamencie.
b. Regulamin – Regulamin najmu lokalu (apartamentu),
c. Lokal/Apartament – lokal przeznaczony do najmu,
d. Najemca/Klient – osoba zainteresowana (dokonująca) rezerwacji/osoba najmująca (osoba widniejąca w Karcie Meldunkowej) apartament,
e. Najemca/Klient indywidualny – osoba/y zainteresowana/e (dokonująca/e) rezerwacji danego Lokalu, osoba/y najmująca/e dany Apartament,
f. Wynajmujący – MiM Wojciech Wolny, 44-104 Gliwice, Mazowiecka 27, NIP 631 211 26 92
3. Dokonując rezerwacji oraz najmu lokalu najemca tym samym akceptuje postanowienia
zawarte w niniejszym Regulaminie.
4. Kwestie dotyczące wysokosci opłat pobieranych/należnych za najem zostały szczegółowo (z uwzględnieniem konkretnych dat) przedstawione na stronie internetowej: www.mlynska8.com dla rezerwacji dokonywanych poprzez niniejszą strony lub oddzielnie dla rezerwacji dokonywanych osobiscie lub poprzez e-mail lub telefonicznie.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, w tym Kodeks Cywilny.

§ 2. Sposoby dokonywania rezerwacji/anulacji oraz warunki płatności/koszty
1. Rezerwacji apartamentu można dokonać w następujący sposób:
a. poprzez system internetowy na stronie www.mlynska8.com, który pokieruje od wyboru daty zameldowania aż do płatnosci za rezerwację lub
b. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: mlynska8.kontakt@gmail.com
Klient wysyła zapytanie, następnie otrzymuje na podany adres e-mail - oferty dostepnych terminów. Po odesłaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia i zaakceptowania naszej oferty uznaje sie, że umowa została zawarta i rezerwacja zostaje przyjęta do zatwierdzenia. Po zakończeniu procesu rezerwacji przesyłamy e-mail zwrotny (do Klienta) zawierający szczegóły dotyczące rezerwacji oraz płatnosci

2. Warunki rezerwacji są następujące:
Wymagamy wpłaty 100% wartosci rezerwacji w dniu dokonania rezerwacji Apartamentu
przez Klienta.

Wpłata pełnej wartosci rezerwacji jest akceptowana przelewem bankowym, kartą kredytową lub przelewem poprzez system widniejący w naszym systemie rezerwacyjnym. 3.. Nie uiszczenie opłaty rezerwacyjnej po dokonaniu procesu rezerwacji powoduje anulowanie rezerwacji bez koniecznosci powiadomienia Klienta ze strony Wynajmującego.

Warunki anulowania rezerwacji i opłaty za anulację rezerwacji
4. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta indywidualnego
najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczyciem najmu (data zameldowania nie jest brana pod uwagę), Klient nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych.
5. W przypadku anulowania rezerwacji przez Klienta indywidualnego później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczyciem najmu (data zameldowania nie jest brana pod uwagę) lub w dzień wynajmu (data zameldowania) lub w przypadku nie dojazdu przez Klienta, zostaje on obciążony opłatą wniesioną tytułem rezerwacji Apartamentu (100% wartosci rezerwacji)
6. Odwołanie/anulacja rezerwacji powinno nastąpić poprzez wysłanie wiadomosci e-mail na adres:
rafal@eurocapital.pl lub pisemnie na adres:

euroCapital Nieruchomości 43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 3/22


7. Osoba dokonująca rezerwacji/Najemca lokalu musi mieć ukończone 18 lat.
8. Za osoby nieletnie przebywające w najętym apartamencie odpowiadają osoby pełnoletnie, pod których opieką nieletni pozostają.
9. W przypadku skrócenia przez Klienta swojej rezerwacji, po rozpoczyciu pobytu należna za najem opłata za niewykorzystany okres nie zostaje zwracana.
10. Po zgłoszeniu anulacji wczesniej niż na 14 dni przed planowanym przyjazdem, wpłacona kwota tytułem rezerwacji zostanie zwrócona w ciągu 7 dni na podany numer konta. Modyfikacja dokonanej rezerwacji (skrócenie lub jej wydłużenie) jest możliwa bezpłatnie jedynie na 14 dni przed rozpoczyciem pobytu.

§ 3. Zakwaterowanie Klienta oraz opuszczenie lokalu przez Klienta
1. Odbiór kluczy przez Klienta możliwy jest w dniu rozpoczycia najmu przy ul. Młyńska 8/14A Bielsko-Biała, po wczesniejszym uzgodnieniu godziny zameldowania, nie później niż o godzinie 20.
2. Rozpoczycie najmu lokalu może nastąpić w dniu przewidzianym w rezerwacji nie wczesniej niż o godzinie 15:00.
3. Opuszczenie najętego lokalu powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego rezerwacją, nie później jednak niż do godziny 12:00 tego dnia. Uwaga! W przypadku nie wymeldowania do godziny 12.00 w dniu zakończenia rezerwacji dokonanej przez Klienta – wobec braku jej przedłużenia przez Klienta o kolejną doby lub braku kontaktu telefonicznego/ mailowego z Najemcą/Klientem – apartament zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta opłatą za kolejną dobę chyba że strony ustalą pisemnie inną godziny opuszczenia lokalu.
4. Przy odbiorze kluczy Klient zobowiązany jest okazać dokument tożsamosci (dowód osobisty, paszport) potwierdzający dane osobowe Klienta niezbędne do wypełnienia Karty meldunkowej. W chwili check-in (odbiór kluczy) Klient zobowiązany jest do podpisania Karty meldunkowej wypełnionej przez pracownika firmy MiM Wojciech Wolny, danymi Klienta spisanymi z dowodu osobistego/paszportu.
Nie jest możliwe wydanie kluczy do Apartamentu bez podpisania przez Klienta Karty
meldunkowej.

5. Opuszczenie lokalu przez Klienta/wykwaterowanie odbywa się w obecnosci pracownika firmy, który dokona wstępnego sprawdzenia stanu apartamentu i jego wyposażenia.
Uwaga! Przy zameldowaniu wymagana jest wpłata kaucji w wysokosci 500 zł, celem zabezpieczenia Apartamentu przed ewentualnymi zniszczeniami. Po sprawdzeniu Apartamentu kaucja może być zatrzymana do czasu wyceny szkód.

§ 4. Warunki korzystania z najmowanego lokalu
1. Sprzątanie lokalu (raz w tygodniu) podczas pobytu Klienta jest wliczone w ceny najmu
lokalu tylko w przypadkach najmu trwającego powyżej 7 dni nie dłużej jednak niż dni 30.
2. Sprzątanie dodatkowe lokalu jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu i zgłoszeniu tej
kwestii.
3. W najętym apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (równiez na tarasach zewnętrznych) oraz palenia świec i świeczek. Niezastosowanie sie do powyższego zakazu skutkuje nałożeniem na osoby, która złamała zakaz kary pieniężnej w wysokosci 400 zł.
4. Obowiązuje zakaz wychodzenia na tarasy zewnetrzne pod wpływem alkoholu, oraz przez osoby niepełnoletnie bez opieki opiekunów.
5. Lokale oddane w najem są w pełni wyposażone.
6. Wykorzystywanie zdjęć i nagrań z wnętrza apartamentu jest surowo zabronione, sesje zdjęcie mogą być wykonywane jedynie po pisemnej zgodzie właściciela apartamentu i są dodatkowo płatne. Cena ustalana jest indywidualnie. Za złamanie zakazu najemca zostanie obciążony karą w wyskości 5000 zł za pobyt.

7. Obiekt jest całodobowo chroniony, wszystkie części wspólne apartamentowca są monitorowane przez kamery wspólnoty mieszkaniowej (korytarze, windy, klatki schodowe, parking, brama wjazdowa, garaże). 

§ 5. Prawa i obowiązki Klienta/Najemcy
1. Najemca (osoba widniejąca w Karcie meldunkowej) ponosi odpowiedzialnosć materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, które powstały z winy Najemcy, innych osób przebywających razem z Najemcą lub innych osób przebywających razem z Najemcą.
2. Najemca zobowiązany jest zawiadomić pracownika firmy o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu.
3. Jeżeli nastąpi sytuacja opisana w § 5 ust. 1 Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usunięciem powstałych szkód i wymianą uszkodzonego wyposażenia.
4. Najemca nie może przekazywać lokalu/apartamentu w podnajem osobom trzecim.
5. W najętym lokalu/apartamencie mogą przebywać i nocować tylko osoby zgłoszone przez Klienta podczas dokonania rezerwacji/check-in (masymalnie 2 osoby dorosłe i 2 dzieci do lat 14). W najętym apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania dodatkowych osób i przyjmowania gości. Dodatkowe osoby/ goście będą proszone o opusczenie lokalu w obecności ochrony lub właściciela nieruchomości. W przypadku stwierdzenia obecności dodatkowych osób, za każdą dodatkową osobę pobrania zostanie opłata w wysokości 250 zł. 
6. Na terenie całej nieruchomosci obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.
7. Najemca nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian w
wynajmowanym lokalu/apartamencie.
8. Najemca nie może wymieniać zamków, ani dorabiać kluczy do najmowanego apartamentu.
9. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcy kluczy, pilota do bramy, pilotów sterujacych klimatyzacją i oswietleniem, Wynajmujący wyda Klientowi zapasowe klucze/ piloty po uiszczeniu dodatkowej opłaty w wysokosci 200 PLN. W przypadku nie zdania kluczy/ pilotów do Apartamentu w chwili wymeldowania – Klient zostanie obciążony bezzwrotną opłatą w wysokosci 200 PLN za każdą zagubiona rzecz.
10. Niedozwolone jest organizowanie w najętym apartamencie przyjęć i imprez oraz inne
zachowania mogące zakłócić spokój i ciszy nocną pozostałych Lokatorów. Nie zastosowanie
się do w/w zakazu bydzie skutkowało obciążeniem Najemcy (osoba widniejąca w Karcie meldunkowej) karą w wysokosci 3000 PLN oraz 300 PLN za każdorazową interwencję Policji lub Ochrony.
13. Szkody, o których mowa w ust. 1 powyżej powinny zostać potwierdzone w protokole sporządzonym i podpisanym przez pracownika firmy.

§ 6. Prawa i obowiązki Wynajmującego
1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialnosci za utraty lub uszkodzenie rzeczy znajdujących sie w najętym lokalu a należących do Klienta lub osób z nim przebywających a dokonanych przez osoby trzecie.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialnosci względem Najemcy z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartosciowych, kosztownosci albo przedmiotów mających wartosć naukową lub artystyczną a powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego (np.: pożar, powódź itp.) .
2. Wynajmujący posiada odpowiednią polisy ubezpieczeniową zabezpieczającą ewentualne
roszczenia Najemcy o rekompensaty strat, które poniósł Klient z winy Wynajmującego.
3. Wynajmujący zobowiązany jest do dokonania niezbędnych napraw w najętym lokalu jeżeli naprawy te są niezbędne do normalnego umówionego korzystania z najetego lokalu.

§ 7. Dane osobowe
Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta a wymienione w formularzu rezerwacyjnym on-line oraz w Karcie meldunkowej przetwarzane są przez firme MiM Wojciech Wolny. jedynie w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy najmu lokalu/apartamentu. Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia oraz art.. 535 kodeksu cywilnego art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing usług własnych. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów

7.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów jest Wynajmujący.

7.2. Dane osobowe Najemców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem strony www.mlynska8.com i w karcie meldunkowej zbierane są - zgodnie z wolą Najemcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Najmu

7.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:

7.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

7.4. Najemca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.5. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Najmu skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Najmu wskazane są każdorazowo na stronie www.mlynska8.com przed zawarciem danej umowy.

7.6. Podane przez Klientów dane osobowe Wynajmujący przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).

1) Wynajmujący dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2) Wynajmujący stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

7.7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

7.8. Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.

7.9. Wynajmujący zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

7.10. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem. Sprzedawca wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: 

1) IAI Spółka Akcyjna, Aleja Piastów 30, PL-71-064 Szczecin

2)PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

3).PayPro SA,60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15

 

§ 8. Reklamacja

8.1 W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić

WiW Wojciech Wolny na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym

niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu.

8.2 MiM Wojciech Wolny rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, o czym informuje Klienta w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.

8.3 W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji MiM Wojciech Wolny jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

 


§ 9. Regulamin Korzystania z basenu

I. CZĘSĆ OGÓLNA
1. Prywatny Basen znajdujący sie w apartamencie przy ulicy Młyńska 8/14A jest basenem niestrzeżonym, dlatego osoby niepełnoletnie winny przebywać w nim tylko pod opieką dorosłych.
2. Przed wejsciem do basenu oraz rozpoczyciem korzystania z poszczególnych urządzeń basenu należy zapoznać sie z niniejszym regulaminem oraz stosować sie do niego podczas całego pobytu.
3. Jednoczesnie z basenu korzystać mogą maksymalnie 2 osoby .
4. Basen jest dostepny dla najemcy całodobowo.
5.. Na basenie obowiązuje całkowity zakaz:
§ wnoszenia, spożywania i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych srodków odurzających, psychotropowych itp.,
§ wnoszenia opakowań i naczyń szklanych, ostrych narzędzi oraz innych, przedmiotów
niebezpiecznych,
§ przebywania zwierząt,
§ przebywania osób, po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych srodków odurzających.
6. Głybokosć basenu wynosi 140 cm.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BASENU
1. Każdy użytkownik basenu jest zobowiązany do umycia całego ciała przed wejsciem do
basenu.
2. zabrania się:
§ biegania po obejsciach, dojsciach i wpychania do wody innych użytkowników, skakania do
wody.
§ wchodzenia na balustrady basenu oraz urządzenia o innym przeznaczeniu,,
§ wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów obcych,
§ konsumpcji artykułów żywnosciowych w basenie,
§ zakazuje się wnoszenia do basenu szklanych opakowań, naczyń, ostrych narzędzi, oraz sztućów,
§ zakazuje się żucia gumy w basenie,
§ niszczenia wyposażenia,
§ zanieczyszczania wody basenowej,
§ korzystającym z basenu nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających
3. Zabrania się korzystania z basenu osobom, u których oznaki wskazują na:
§ choroby skóry, grzybicy, brodawczaka, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, czyste
iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudnosci w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie, są uczulone na srodki dezynfekujące, posiadają choroby układu wydalania, cierpią na choroby związane z niewydolnoscią układu krążenia, z przeciwskazaniami lekarskimi.
4. Zabrania korzystania z basenu osobom, po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub psychotropowych.
5. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia i kobiety w ciaży powinny korzystać z basenu ze szczególna ostrożnoscią (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
6. Firma MiM Wojciech Wolny nie ponosi odpowiedzialnosci za konsekwencje zdrowotne przebywania tych
osób na basenie.
7. Zabrania sie korzystania z przeciwprądu osobom niepełnoletnim.
8. Osoby korzystające z basenu winny kąpać sie przy zamkniytych drzwiach, w celu
utrzymania otymalnej temperatury powietrza.
9. Basen jest filtrowany automatycznie, wszystkie urządzenia, chemia basenowa posiadają
atesty higieniczne.
10. Basen jest regularnie czyszczony, badany i serwisowany.
IV. ODPOWIEDZIALNOSĆ I KARY
1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia basenu obowiązuje
odpłatnosć w wysokosci 100% wartosci szkody, jak również za zanieczyszczenie w wyniku
którego konieczne będzie spuszczenie wody basenowej i czyszczenie niecki basenowej.
2. Firma MiM Wojciech Wolny nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu basenu. 

§ 10. Postanowienia końcowe

1.W dniu rozpoczycia najmu Klient zobowiązany jest potwierdzić własnorycznym podpisem na Karcie meldunkowej, że zapoznał sie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle interpretacji i wykonania postanowień umowy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla firmy MiM Wojciech Wolny